top of page
ön-yüze-2-2.jpg

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

 

Firmamız, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerek sahalara gerekse de çatılara kurulacak güneş enerjisi tesisleri için TEDAŞ teknik şartnamelerine uygun statik projeleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda, güneş paneli taşıyıcı alt karkas elemanları yanında, mevcut bina çatı sisteminin de statik uygunluğu belirlenmektedir. Güneş paneli çatı kurulumu kapsamında incelenen çatılarda tespit edilen problemler ve taşıyıcı sistem yetersizlikleri güçlendirme projeleri hazırlanarak giderilir. Çatı statik uygunluk çalışmaları ve statik raporları, ev, villa, okul, hastane, endüstriyel yapı, depolar gibi farklı türde binalar için hazırlanabilir.

Güneş paneli çatı kurulumları için statik projelendirme;

 

1- Yatırımcı veya yükleniciden binaya ait konum, fotoğraf ve kurulum tipi bilgileri temin edilir.
 

2- Mevcut çatı yerinde en az iki teknik personel tarafından incelenir ve rölevesi çıkartılır. Güneş paneli kurulumu yapılacak her çatı bölgesi yerinde tespit edilir. Hem statik taşıma gücü, hem de elektriksel bakış açısıyla inceleme yapılır. Çatı kaplama tipleri, gölgeleme yapabilecek baca, asansör, merdiven kulesi, parapet varsa tümü detaylı şekilde röleveye işlenir. Mevcut yapının mimari ve statik projeleri İşveren’ den temin edilir. Yerindeki uygulama ile proje arasındaki olası uyumsuzluklar varsa tespit edilip, yerindeki uygulama esas alınır. Betonarme yapılarda projenin temin edilememesi durumunda, Çevre Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuarlar ile yapıdan donatı ve gerekmesi durumunda beton numunesi alınarak, projeye esas bilgi toplanmaktadır. Yerinde incelemede yaklaşık elli kalem veri kontrol formuna işlenir.
 

3- Yerinde incelemede toplanan veriler ve mevcut yapı statik projesi ile, güneş paneli çatı statik kontrollerine başlanır. Yapının yönetmeliklerde tanımlanan zati, kaplama, kar, buz, rüzgar yüklerine ek olarak güneş paneli alt taşıyıcı konstrüksiyonu ve güneş paneli zati ağırlığı çatı sistemine eskitilmektedir. 
 

4- Çatı kaplamasıyla uyumlu olacak şekilde güneş paneli alt konstrüksiyonu seçimi yapılır. Bu seçim çatı kaplama tipine bağlı olduğu kadar güneş paneli yerleşimine de bağlı olmaktadır. Bu nedenle gayri-ekonomik sonuçlar doğuracak güneş paneli yerleşimleri, elektrik proje müellifi ile değerlendirme yapılarak değiştirilir. Konstrüksiyon parça boyları, delik aralıkları, bağlantı eleman tipleri projede belirtilir. . Tasarımlarda TS498, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2016, TBDY-2018, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır.
 

5- Yapılan hesaplar sonucunda, çatının mevcut kapasitesi güneş paneli çatı kurulumuna yeterli ise, statik uygunluk raporu hazırlanır. Eğer güneş paneli ilavesi veya güneş paneli ilavesi kaynaklı olmayan bir kapasite yetersizliği tespit edildiyse, güçlendirme önerileri İşveren’e bir avan proje ile sunulur. İşveren onayı sonrası güçlendirme detayları hazırlanır, TEDAŞ Çatı Ges Statik projesine eklenir. Güçlendirme imalatları yerinde en az bir kez incelenir.
 

6- Hazırlanan proje ve statik hesaplar, önce yapı ruhsatını veren ilgili idareye, ardından TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne veya ilgili dağıtım şirketinin taşra teşkilatına sunulmaktadır.

 

7- Konstrüksiyon tasarımı - statik hesabı ve projelendirilmesi PV panel ve yerel şartlara göre belirlenmiş kar, rüzgar ve deprem yükleri altında en ekonomik ve yeterli güvenliğe sahip konstrüksiyon tasarımları yapılmaktadır. Tasarımlarda TS498, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2016, TBDY-2018, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır. Konstrüksiyon tek bir yapı malzemesinden oluşabildiği gibi, çelik + alüminyum gibi karma sistemler de tasarlanabilmektedir.

 

Güneş paneli saha kurulumları için statik projelendirme; 

 

Proje Ön İncelemesi
GES yatırımcılarının elindeki teknik dökümanların uygunluğunun değerlendirilmesi ve yetersiz olması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılır.

Zemin Etüdü ve Saha Araştırmaları


HİLAL ENERJİ zemin etüdü şartnamesine göre yeterli sayıda sondaj, sismik deney, vs. gibi saha testleri ve uygun laboratuar testleri tarafımızca yapılmaktadır. Uygun yapılmış zemin etüt çalışması, taşıyıcı konstrüksiyon temel tipi seçiminin doğru yapılmasına doğrudan etki eder.

Konstrüksiyon Tasarımı-Statik Hesabı ve Projelendirilmesi

PV panel ve yerel şartlara göre berlilenmiş kar, rüzgar ve deprem yükleri altında en ekonomik ve yeterli güvenliğe sahip konstrüksiyon tasarımları yapılmaktadır. Tasarımlarda TS498, TS648, DBYBHY-2007, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır. Konstrüksiyon tek bir yapı malzemesinden oluşabildiği gibi, çelik + alüminyum gibi karma sistemler de tasarlanabilmektedir.

Temel Tipi Seçimi

Temel sistemi seçimi, zemin etüt raporlarına göre çakma kazık, betona gömülü kazık veya yüzeysel betonarme temel tipleri arasından proje özelinde seçilmektedir. Çakma kazık tipi uygulamalar göreceli olarak ekonomik, hızlı ve genelde en çok tercih edilen mesnetleme tipidir. Bununla birlikte sahada sert kayaç profilinin hakim olması, çok düşük taşıma gücü olan veya aşırı korozif zeminlerde çakım temel uygulaması mümkün olmamaktadır. Bu olumsuz durumları eleme amacıyla betona gömülü kazık uygulamasına da gidilebilir. Yüzeysel betonarme temelli sistemler ise, çok düşük taşıma gücü olan zeminlerde uygulanmakta ve uzun ömürlülüğü ve yüksek durabilitesi nedeniyle tercih edilmektedir.

Mevcut Konstrüksiyon Tasarım ve Proje Kontrollüğü

Yatırımcı tarafından öncesinde seçimi yapılmış konstrüksiyonların, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel şartlar dikkate alınarak statik kontrolü yapılmaktadır. Bu aşamada sistemin daha ekonomik hale getirilmesi veya statik iyileştirme önerileri yatırımcılara raporlanmaktadır. HİLAL ENERJİ, hali hazırda birçok yurtdışı üretici/tasarımcı firma tarafından geliştirilmiş taşıyıcı sistemlerin, yerel şartnamelere göre kontrolünü ve iyileştirmesini yapmaktadır.

TEDAŞ/Enerji Bakanlığı Onayları

Lisanssız projelerde TEDAŞ Genel Müdürlüğü, lisanslı projelerde Enerji Bakanlığı proje şartnameleri ve standartlarına göre statik hesap raporu ve çizimler hazırlanmaktadır. Birçok projede inşaat dosyası teknik inceleme sürecinin takibi ve gerekli olası revizyonların yapılması hizmet kapsamımız içinde yer almaktadır.

İnşaat Teknik Kontrollüğü

Yatırımcının talep etmesi durumunda inşaatı devam eden veya TEDAŞ kesin kabulü yapılacak tesisler için inşaat teknik kontrollüğü hizmeti verilmektedir. Bu kontrollerde proje ve uygulama arasındaki uyumsuzluklar, doğru kesitlerin kullanımı ve birleşimlerin kontrolü teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

bottom of page